Συνάντηση Αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας

Με χαρά σας προσκαλούμε στην πρώτη υβριδική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 19:00μμ, με ομιλήτρια την κα Ελένη Χατζή, η οποία εργάζεται ως εκπαιδευτικός σε μειονοτικό σχολείο της Κομοτηνής. Ο τόπος συνάντησης θα είναι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΤΙΕ. Σύνδεσμος παρακολούθησης:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aQGNxgM3LPNpqYJYvy01eK-oqpfAodz0GdZcZ8mBOhDY1%40thread.tacv2/1669290410637?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22a261702a-6b0f-4041-a440-d5c647d09d9a%22%7d

 

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.